Als de huur niet (tijdig) betaald wordt, is het van belang dat de huurder eerst schriftelijk aangemaand wordt. Indien U van mening bent dat uw huurder te goeder trouw is, maar hij tijdelijk financieel moeilijk heeft om de huurgelden in één keer te betalen, dan kan U hiermee een afbetalingsplan afspreken. Bij gebreke aan tijdige betaling of reactie op een voorstel tot afbetalingen, kan U hem een laatste maal aanmanen tot betaling van de huurgelden. Het is aangeraden om hierin een uiterste datum te bepalen tegen wanneer U de betaling van de achterstallige huurgelden verwacht.

 

Indien de huurder nog steeds niet reageert, kan U ervoor opteren om de zaak aanhangig te maken voor de territoriaal bevoegde Vrederechter. Afhankelijk van de omvang van de huurachterstand, zal de Vrederechter desgevallend overgaan tot ontbinding en uithuiszetting.

 

Indien de huurachterstal niet al te groot is, zal de Rechter hoogstwaarschijnlijk een afbetalingsplan voorstellen. Een uithuiszetting zal dan immers niet proportioneel zijn gezien dit een grote impact zal hebben op het leven van de huurder en diens gezin.

 

Achterstallige huur van enkele maanden wordt door de rechtbanken wel aanzien als een ernstige tekortkoming die de ontbinding van de huur kan verantwoorden.

Contacteer ons