Schade en schadeloosstelling, aansprakelijkheidsrecht

 • U lijdt lichamelijke of materiële schade (door diefstal, opzettelijke of onopzettelijke verwondingen, beschadigingen van goederen, brand, burenhinder, gebrekkige zaak etc.)
 • U wil laten onderzoeken of uw schade kan verhaald worden op een aansprakelijke?
 • U wil klacht neerleggen met burgerlijke partijstelling?
 • U wil zich burgerlijk partij stellen voor de rechtbank om schadevergoeding te bekomen?
 • U ontvangt een voorstel tot minnelijke regeling van de verzekeraar en u wil laten nakijken of u hiermee  akkoord kan gaan?
 • U wil uw letselschade (lichamelijke schade) of materiële schade laten begroten en het verhalen op de aansprakelijke?
 • U lijdt schade omwille van de slechte staat van de openbare weg en wil schadevergoeding bekomen?
 • U wordt opgeroepen voor verhoor met betrekking tot een verkeersongeval of schadegeval en u wenst bijstand tijdens dit  verhoor of voorafgaandelijk overleg?
 • U bent het slachtoffer van een arbeidsongeval en wil schadevergoeding bekomen?
 • U wordt aansprakelijk geacht voor de schade en u wenst zich te laten verdedigen?
 • Uw minderjarige zoon of dochter lijdt schade of hij/zij wordt aansprakelijk geacht voor een schadegeval.
 • U bent slachtoffer van een medische fout of medisch ongeval zonder aansprakelijkheid?
 • Lijdt u schade door de gebrekkige staat van een aan uw woning aanpalend pand?

 

Ofwel komt uw zaak voor de strafrechter ofwel voor de burgerlijke rechter:

 • Indien de aansprakelijke vervolgd wordt voor de strafrechter, dan zal het slachtoffer dat zich tijdens het onderzoek burgerlijke partij  stelde, opgeroepen worden voor de zitting van de strafrechter. Het slachtoffer kan ter zitting een nota burgerlijke partijstelling neerleggen om schadevergoeding te bekomen.
 • Indien de aansprakelijke niet vervolgd wordt voor de strafrechter kan het slachtoffer de aansprakelijke dagvaarden voor de burgerlijke rechter om aldaar te trachten schadevergoeding te bekomen.

Indien het gaat om een medische fout of medisch ongeval zonder aansprakelijkheid, kan u zich ook richten tot het Fonds voor de Medische Ongevallen (de FMO).

U kan terecht bij MM Justice Advocaten voor al uw vragen rond aansprakelijkheid en uw schadeclaim. MM Justice Advocaten verlenen u juridisch advies en kijken na of de vordering haalbaar of gegrond is. Tevens verdedigen zij uw belangen in rechte.

Elke aansprakelijkheidszaak wordt in concreto door de rechter beoordeeld, zodat het erop neer komt de rechter te overtuigen van iemands aansprakelijkheid of onschuld op grond van stukken, rechtspraak, rechtsleer en wetgeving. De eiser dient steeds zijn vordering te bewijzen.

 

Wat kan u verwachten?

In vele gevallen kan beroep gedaan worden op een rechtsbijstandsverzekeraar, zodat u kosteloos op MM Justice Advocaten beroep zal kunnen doen binnen de grenzen van de dekking. Indien er geen tussenkomst is van een rechtsbijstandsverzekeraar, wordt er voorafgaand een ereloonconventie opgemaakt en ter ondertekening aan u overgemaakt.

CONTACTEER ONS

Onze manier van werken:

Vooreerst kijken wij gratis voor u na of u rechtsbijstand kan genieten. Geniet u rechtsbijstand, dan worden de prestaties en kosten aangerekend aan uw rechtsbijstandsverzekeraar. Enkel ingeval uw BTW-plichtig bent, dient u het BTW bedrag van de facturen te betalen, gezien u deze kan recupereren. Uw rechtsbijstandsverzekeraar neemt dan enkel de hoofdsom van de factuur ten laste.

Indien u geen rechtsbijstand geniet worden voor aanvang van de dienstverlening duidelijke prijsafspraken met u gemaakt door middel van opmaak van een ereloonconventie die u ter ondertekening zal worden voorgelegd. Het uitgangspunt voor de berekening van het ereloon is in principe het aantal gepresteerde uren.

ENKELE TEVREDEN KLANTEN

“Dit was geen makkelijk dossier. De tegenpartij ontkende alles en de bewijslast was zeer moeilijk. Ik wil jullie bedanken voor de uitstekende steun in dit dossier.” E.H. 13.10.2020
“Bedankt mevrouw, voor de correcte samenwerking, voor uw luisterend oor en uw scherpe analyse. Bedankt dat u ervoor gezorgd hebt dat ik na het ongeval geld heb ontvangen van de tegenpartij. Bedankt voor de vlotte communicatie. Bedankt voor alles.” L.F. 11.06.2020
“We zijn enorm dankbaar voor uw hulp, het is dankzij uw optreden dat we intussen een nieuw (en goed!) dak hebben, en dat we eindelijk deze kwestie kunnen afronden. Duizendmaal dank daarvoor.” E.L. 16.05.2020
“Uit naam van onze firma wil ik u bij deze bedanken voor het pleiten van onze zaak en de gunstige uitkomst. Wij hebben intussen de schadevergoeding ontvangen.” NV R. 23.01.2020
“Hierbij wil ik u hartelijk danken voor uw professionele deskundigheid en uw empathische communicatie; beide zijn van cruciaal belang voor het welslagen, ook bij juridische aangelegenheden. Dit ik heb mogen ervaren toen u optrad als mijn raadsman in een zaak, waarbij ik het slachtoffer was van een verkeersdelict; alsook tijdens uw recente adviezen aangaande medisch recht.” G.D.P. 25.05.2020
"Ik wil u nogmaals hartelijk bedanken voor uw nauwgezette opvolging van mijn dossier. Het heeft een grote last van mijn schouders weggenomen en ik ben ook heel tevreden met de uitspraak. Het is aangenaam te weten dat de zaak daarmee achter me ligt. Dank u wel! W.H. 17.02.2021
"Van harte bedankt aan iedereen voor al jullie inspanningen en bij gevolg, voor deze vrijspraak." K.V. 14.06.2021
"Hartelijk dank voor uw begeleiding . We zijn blij dat het nu allemaal achter de rug is." F.S. 20.04.2021
"Bedankt voor uw inzet en optreden,
deze is zeer geapprecieerd."
D.T. 14.04.2021
"U hebt deze zaak blijkbaar zeer goed verdedigd, waarvoor onze bijzondere dank. Op basis van uw informatie wordt ons uiteindelijk verder niets meer ten laste gelegd, noch juridisch, noch financieel." W.L. 25.06.2021
"Bedankt voor al uw tijd en moeite die u in deze zaak hebt gestoken!! Het was een topbijstand! " T.D. 09.07.2021
"Ik wens u van harte te danken voor de afhandeling van het dossier van mijn zoon. Hij is zeer tevreden over uw diensten."
B.V.P. 11.07.2021
"Met dank voor uw uitstekende interventie!" L.F. 14.09.2021
"Bedankt voor de goede opvolging in dit dossier. Ik zal niet aarzelen om uw professionaliteit door te geven binnen mijn kenniskring. " D.V. 20.12.2021
"Wij zijn zeer blij met de uitkomst en tekenen uiteraard géén beroep aan.
Nu maar hopen dat tegenpartij ook akkoord gaat zodat we eindelijk deze zaak kunnen laten rusten."
L.P. 21.12.2021
Ik wil u bedanken voor alle hulp en dat u in mij geloofde. Gerechtigheid is geschied.
Meester Meeus raad ik zeker aan als advocaat. Inhoudelijk handelt zij zeer adequaat. De communicatie verliep menselijk, helder en zeer vlot. Naar de tegenpartij was meester Meeus scherp en zakelijk.
N.V.P. 21.01.2022
Een duidelijke en open communicatie
Directe aanpassing in het dossier na overleg
Een oplossingsgerichte instelling
Persoonlijke betrokkenheid in mijn dossier
Navolging zonder zorgen
Proficiat
D.G.J. 08.03.2022
Bedankt voor alles.
Was een goede samenwerking vanaf het eerste gesprek, een goede begeleiding en we zijn heel tevreden van uw verdere uiteenzetting en opzoekingen in het dossier. Bedankt om in ons te geloven vanaf het begin , en zo kwam het tot het rechtvaardig resultaat: de vrijspraak.
C.H. 26.05.2022
Ik wil u alleszins bedanken voor de steeds zeer goede zorgen die wij en onze klanten hebben genoten. Ik heb u steeds ervaren als een gedreven raadsman, vol overtuiging om de belangen van onze klanten te behartigen. Een extra vraag was nooit te veel. Steeds met uitgebreide en tot in de details uitgewerkte adviezen en motiveringen, op een manier die voor iedereen begrijpbaar was. De klant stond bij u altijd centraal. Je zal dat wellicht normaal vinden, maar ik heb het in meerdere dossiers anders gezien. Een pluim hiervoor. P.V. 22.07.2022
Van harte dank voor al het werk en het positieve resultaat dat er dankzij jullie uiteindelijk is gekomen. We zijn ervan overtuigd dat jullie er het maximum haalbare, in functie van een onwillige tegenpartij, op deze termijn hebben uitgehaald. H.M. 03.08.2022
Hierbij wil ik u alvast bedanken voor de zeer milde straf. ik had mijn straf vele hoger verwacht dit is de 2de keer dat u er voor pleit voor de lichtste straf met zo veel mogelijk uitstel en opnieuw is dit gelukt !! Ik ben zeer tevreden over u en als ik ooit nog een advocaat nodig heb of als ik iemand weet die een advocaat nodig heeft raad ik u zeker en vast aan ! Ik en mijn familie pakken geen andere advocaat meer !
De communicatie is duidelijke en alles verloopt zeer vlot en voor vragen kan ik altijd bij u terecht
Er valt niks slecht op jullie aan te merken hierbij wil ik jullie nog eens bedanken voor jullie inzit en moeite.
D.M. 14.09.2022
Goeie namiddag, ik heb mijn rijbewijs dus bij deze is dat afgehandeld (eindelijk )
Hartelijk dank voor de transparante communicatie .
Ik wens jullie veel succes en hopelijk heb ik jullie niet meer nodig (op gebied van verkeerszaken )
D.V. 06.01.2023
Een ‘grote dankjewel’ om dit dossier tot een goed einde te brengen. Topprestaties!
P.C. 14.03.2023
Wij wensen jullie allen hartelijk te danken voor de hulp in dit delicate dossier en zijn blij dat dit nu, na 1 jaar, afgerond kan worden! G.P. 30.03.2023
Mag ik U namens papa en gehele familie J. oprecht en met blijdschap bedanken voor uw tomeloze inzet met hier bovenstaand resultaat als gevolg. U heeft bij ons voor altijd een plaats in ons hart veroverd ! J.J. 23.06.2023
Ook wij willen u bedanken voor de bijstand die wij mochten genieten gedurende de looptijd van het proces. Voorlopig gaat alles goed met N. Wij proberen zo goed als mogelijk te ondersteunen.
F.D.V. 01.10.2023
MM JUSTICE ADVOCATEN

Koning Albertlaan 196 9000 Gent

 

GRAAG MEER WETEN?

Neem contact op met ons
contact@advocatenkantoor-mmjustice.be
+32 9 245 16 09

Consultaties worden steeds op afspraak gehouden.