Privacybeleid

Marleen Meeus, handel drijvend onder de benaming MM JUSTICE ADVOCATEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Marleen Meeus, Advocaat, Koning Albertlaan 196, 9000 Gent, Tel. +32 9 245 16 09, contact@advocatenkantoor-mmjustice.be,   www.advocatenkantoor-mmjustice.be

Hoe zij persoonsgegevens beveiligt

Meester Meeus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met haar op voormeld emailadres.

Persoonsgegevens die zij verwerkt

Meester Meeus verwerkt persoonsgegevens van eigen cliënteel en hun eventuele gezinsleden, doch ook van tegenpartijen, de raadsman van tegenpartijen, de raadsdokter, de gerechtsdeskundige, de gerechtsdeurwaarder, de technische raad, de rechtbank,  de makelaar, de (rechtsbijstands)verzekeraar, de mutualiteit, etc.

Hieronder vindt U een overzicht van de algemene persoonsgegevens die meester Meeus (gebeurlijk) verwerkt

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Uw beroepsactiviteit en inkomsten
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, hetzij rechtstreeks, hetzij via uw makelaar of rechtsbijstandsverzekeraar
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die meester Meeus verwerkt

Meester Meeus verwerkt (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van U :

 • strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen
 • strafdossier, inlichtingenbulletin
 • medische gegevens
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Meester Meeus persoonsgegevens verwerkt

Meester Meeus verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden :

 • om U te adviseren in rechte;
 • om uw belangen te verdedigen in rechte (instellen, uitoefening en onderbouwing van een rechtsvordering)
 • om uw vitale belangen te behartigen;
 • wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen, zoals bv. knowhow doeleinden van het kantoor;
 • om te voldoen aan de deontologische verplichting die op advocaten rust om dossiers tot minstens 5 jaar na beëindiging van de opdracht te bewaren;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals bv. belastingaangifte en anti-witwas wetgeving;
 • het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren;

Door opdracht te geven aan MM JUSTICE ADVOCATEN geeft U toestemming om Uw persoonsgegevens te verwerken.

 Geautomatiseerde besluitvorming

Meester Meeus neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken.

Computerprogramma’s of -systemen 

Meester Meeus maakt gebruik van twee computers (een laptop en een vaste PC, beiden beveiligd met toegangscode) Windows 10, Office 365 van Microsoft en twee externe harden schijven ( beiden beveiligd met toegangscode).  De tweede externe harde schijf wordt in een kluis bewaard.   De persoonsgegevens worden zowel op de laptop, als in de Cloud-omgeving van Office 365 als op de twee externe harde schijven bewaard.   De gegevens in de Cloud zijn versleuteld in de One Drive omgeving van Microsoft Office 365 die Microsoft aanbiedt.     De e-mails worden via beveiligde Pdf verzonden, voor zover de bestemmeling beschikt over de nodige infrastructuur om dit te ontvangen.

Hoe lang meester Meeus persoonsgegevens bewaart 

Meester Meeus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.    Teneinde te voldoen aan de deontologisch bewaarplicht van 5 jaar zullen de persoonsgegevens niet voor 5 jaar na afsluiten van het dossier verwijderd worden.    Verder zullen de persoonsgegevens langer kunnen bewaard worden wanneer dit nodig is voor de werking van het kantoor (opbouw van haar knowhow).

Delen van persoonsgegevens met derden 

Meester Meeus verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van haar wettelijke verplichtingen of de overeenkomst met U.   In het bijzonder zullen uw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met uw makelaar, uw rechtsbijstandsverzekeraar, uw raadsdokter, uw eigen technische raad, de gerechtsdeskundige, de rechtbank, de griffie, de raadsman van tegenpartij, de tegenpartij rechtstreeks indien hij niet vertegenwoordigd is door een raadsman, uw mutualiteit, uw arts en alle andere derden voor zover dit noodzakelijk is voor de behartiging van uw belangen.

Meester Meeus deelt de persoonsgegevens met de medewerker(s) op kantoor.  Deze zijn allen advocaten die ook gehouden zijn om de privacy verplichtingen na te leven en verder een deontologische geheimhoudingsplicht hebben.   Meester Meeus verleent via teamviewer inzage onder haar toezicht tot een ITC voor technische ondersteuning.  Deze toegang beperkt zich tot het oplossen van het IT problemen.    Mr. Meeus sluit een bewerkersovereenkomst met haar medewerkers en haar ITC om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Meester Meeus blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft U het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mr. Meeus en heeft U het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat U bij haar een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die zij van U beschikt in een computerbestand naar U of een ander, door U genoemde persoon, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@advocatenkantoor-mmjustice.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door U is gedaan, vraagt Mr. Meeus U een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.  Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.  Dit ter bescherming van uw privacy.

Meester Meeus houdt eraan zo snel mogelijk, maar binnen de dertig dagen, te reageren op uw verzoek.

U dient wel voor ogen te houden dat Mr. Meeus gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze deontologische verplichtingen, wettelijke verplichtingen, voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

Meester Meeus wil U er tenslotte op wijzen dat U de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.  Dat kan via de volgende contactgegevens:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

commission@privacycommission.be

MM JUSTICE ADVOCATEN

Koning Albertlaan 196 9000 Gent

 

GRAAG MEER WETEN?

Neem contact op met ons
contact@advocatenkantoor-mmjustice.be
+32 9 245 16 09

Consultaties worden steeds op afspraak gehouden.