Algemene voorwaarden

Verzending en ontvangst van uw email kan niet beschouwd worden als het ontstaan van een cliëntenrelatie. Er komt pas een cliëntenrelatie tot stand als uw dossier ook aanvaard wordt door MM JUSTICE ADVOCATEN.  Door opdracht te geven aan MM JUSTICE ADVOCATEN geeft U toestemming om Uw persoonsgegevens te verwerken.

Door het overmaken van een dossier aan MM JUSTICE  ADVOCATEN aanvaardt U dat de algemene voorwaarden van MM JUSTICE advocaten toepassing zijn.

 

Op grond van het reglement van Vlaamse Balies betreffende witwaspreventie zijn MM JUSTICE ADVOCATEN verplicht de potentiële cliënten te identificeren en een verificatie te doen.   Hierbij informeert MM JUSTICE ADVOCATEN hun potentiële cliënten over het bestaan van dit wettelijke kader.  Voor natuurlijke personen wordt de naam, voornaam, geboortedatum- en plaats en adres opgevraagd.  Voor rechtspersonen wordt de maatschappelijke naam, zetel, KBO nummer, lijst van bestuurders en de bepalingen inzake de bevoegdheid om de rechtspersoon te verbinden opgevraagd.     Deze gegevens worden gedurende 10 jaar bewaard conform de witwaspreventiewet.    Deze procedure vraagt deels de medewerking van de cliënt.  Daarbij worden de vennootschappen verplicht de gegevens van de uiteindelijke begunstigde en de eventuele actualisering ervan aan MM JUSTICE ADVOCATEN mee  te delen.         Indien de cliënt de verwachte gegevens niet meedeelt binnen een termijn die behoudens uitzonderlijke omstandigheden niet meer dan twee weken mag bedragen, zijn MM JUSTICE ADVOCATEN conform de witwaspreventiewet verplicht om de zakelijke relatie niet aan te gaan en, indien reeds voorlopig werd opgetreden, de tussenkomst te beëindigen.

 

De facturen zijn betaalbaar op de vervaldag op het bankrekeningnummer die vermeld wordt op de factuur.

Facturen kunnen enkel op schriftelijke wijze door de cliënt geprotesteerd worden tot 14 dagen na ontvangst van de factuur.

Bij gebreke aan tijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling een conventionele nalatigheidsintrest verschuldigd van 10% per jaar, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het verschuldigd bedrag.

Elke betalingsachterstand geeft MM JUSTICE ADVOCATEN het recht om de lopende dossierbehandeling te schorsen tot wanneer de betalingsachterstand is ingehaald. Wegens dezelfde reden, redenen eigen aan de deontologie of om persoonlijke redenen, kunnen zij de dienstverlening beëindigen, mits de cliënt daarvan in kennis te stellen.

In geval van betwisting zijn uitsluitend de hoven en rechtbanken van Oost Vlaanderen, afdeling Gent bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.

 

Voor beroepsaansprakelijkheid hebben advocaten  Marleen Meeus en medewerker(s) een polis LXX034899 afgesloten bij Amlin Europe, Koning Albert II-laan te 1210 Brussel die hen dekking verleent voor 1.250.000,00 € per schadegeval, onder voorbehoud, verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in deze polis.

Door het overmaken van uw dossier aan MM JUSTICE  ADVOCATEN aanvaardt U dat hun aansprakelijkheid beperkt is tot de bedragen die verzekerd worden door hun verzekeraar.

MM JUSTICE ADVOCATEN

Koning Albertlaan 196 9000 Gent

 

GRAAG MEER WETEN?

Neem contact op met ons
contact@advocatenkantoor-mmjustice.be
+32 9 245 16 09

Consultaties worden steeds op afspraak gehouden.