Algemene voorwaarden

De onderstaande algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle door  MM Justice Advocaten uitgevoerde opdrachten en diensten. Telkens een cliënt op MM Justice Advocaten beroep doet, wordt deze geacht deze algemene voorwaarden te aanvaarden, te hebben ontvangen en te kennen.

Verzending en ontvangst van uw e-mail kan niet beschouwd worden als het ontstaan van een cliëntenrelatie. Er komt pas een cliëntenrelatie tot stand als uw dossier effectief door MM Justice Advocaten aanvaard wordt.

Door opdracht te geven aan MM Justice Advocaten geeft u toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.

Door het overmaken van een dossier aan MM Justice Advocaten aanvaardt U dat de algemene voorwaarden van MM Justice Advocaten van toepassing zijn.

MM Justice Advocaten  kunne ten allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop MMj Justice Advocaten hun prestaties kunnne staken, dienen MM Justice Advocaten rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere raadsman.

 

Anti-witwaswetgeving

Op grond van het reglement van de Orde van Vlaamse Balies betreffende witwaspreventie zijn MM Justice Advocaten verplicht de potentiële cliënten te identificeren en een verificatie te doen. Hierbij informeert MM Justice Advocaten hun potentiële cliënten over het bestaan van dit wettelijke kader.

Voor natuurlijke personen wordt de naam, voornaam, geboortedatum- en plaats en adres opgevraagd.

Voor rechtspersonen wordt de maatschappelijke naam, zetel, het ondernemingsnummer, de lijst van bestuurders en de bepalingen inzake de bevoegdheid om de rechtspersoon te verbinden opgevraagd.

Deze gegevens worden gedurende 10 jaar bewaard conform de Witwaspreventiewet. Deze procedure vraagt deels de medewerking van de cliënt. Daarbij worden de vennootschappen verplicht de gegevens van de uiteindelijke begunstigde en de eventuele actualisering ervan aan MM Justice Advocaten mee te delen.

Indien de cliënt de verwachte gegevens niet meedeelt binnen een termijn, die behoudens uitzonderlijke omstandigheden niet meer dan 14 dagen mag bedragen, zijn MM Justice Advocaten conform de Witwaspreventiewet verplicht om de zakelijke relatie niet aan te gaan en, indien reeds voorlopig werd opgetreden, de tussenkomst te beëindigen.

 

Tarieven

De cliënt wordt bij aanvang van een opdracht in kennis gesteld van de geldende tarieven, tenzij er tussenkomst is van een rechtsbijstandsverzekeraar. Indien er geen tussenkomst is van een rechtsbijstandsverzekeraar, wordt er een ereloonconventie opgemaakt en aan de cliënt overgemaakt ter ondertekening.

MM Justice Advocaten kunnen bij de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van een dossier één of meerdere voorschotten vragen. Een voorschot is het forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan MM Justice Advocaten, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon. In de eindstaat van kosten en ereloon worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.

In elk dossier worden zowel erelonen als kosten aan de cliënt aangerekend.

Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten en is, behoudens anders overeengekomen, een uurtarief. Dit tarief is steeds exclusief BTW. Indien er geen tussenkomst is van een rechtsbijstandsverzekeraar, wordt dit uurtarief vooraf in een ereloonconventie bepaald en aan de cliënt overgemaakt ter ondertekening.

De kosten zijn de uitgaven die ten behoeve van het dossier worden gedaan (bv. telefonie, mailing/briefwisseling, kopieën, portkosten), maar ook griffierechten, gerechtsdeurwaarderskosten, alsook verplaatsingskosten.

De kosten van derden zoals de gerechtsdeurwaarder, de notaris, de deskundige worden rechtstreeks aan deze partij betaald.

Zowel op de diensten als op de kosten is er 21% BTW verschuldigd.

Het detail van prestaties en kosten is terug te vinden op elke factuur. Er wordt op geregelde tijdstippen afgerekend om transparantie te behouden.

Een eerste consultatie bedraagt € 100,00 + 21% BTW. Deze consultatie duurt +/- 1 uur.

 

Facturatie

De facturen voor erelonen en kosten zijn betaalbaar op de vervaldag op het bankrekeningnummer dat vermeld wordt op de factuur. Deze kunnen enkel op schriftelijke wijze door de cliënt geprotesteerd worden tot 14 dagen na ontvangst.

Bij gebreke aan tijdige betaling hebben MM Justice Advocaten vanaf de tweede aanmaning/herinnering het recht een forfaitaire schadevergoeding en intresten te vorderen. De forfaitaire vergoeding is bedoeld om de schuldeiser te vergoeden voor alle kosten van de minnelijke invordering van de onbetaalde schuld. De verwijlinterest is er om de schuldeiser te vergoeden voor het feit dat hij niet binnen de overeengekomen termijn over het bedrag kon beschikken.

De forfaitaire vergoeding zal de volgende bedragen niet overschrijden:

– 20 euro als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk aan 150 euro is;

– 30 euro plus 10 % van het verschuldigde bedrag als dat bedrag tussen 150,01 en 500 euro ligt;

– 65 euro plus 5 % van het verschuldigde bedrag als dat bedrag hoger is dan 500 euro (met een maximum van 2.000 euro).

De verwijlinteresten worden door MM Justice Advocaten berekend op het verschuldigd bedrag en zal maximaal de intrestvoet op basis van de referentierentevoet vermeerderd met acht procentpunt (zoals bedoeld in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties) bedragen.

Elke betalingsachterstand geeft MM Justice Advocaten het recht om de lopende dossierbehandeling te schorsen tot wanneer de betalingsachterstand is ingehaald. Wegens aanhoudende niet-betaling vanwege de cliënt, redenen eigen aan de deontologie van de advocaten of omwille van persoonlijke redenen kunnen MM Justice Advocaten de beslissing nemen om de dienstverlening te beëindigen, mits zij de cliënt daarvan tijdig in kennis stellen.

In geval van betwisting zijn uitsluitend de hoven en de rechtbanken van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.

 

Beroepsaansprakelijkheid

Voor beroepsaansprakelijkheid hebben MM Justice Advocaten een polis LXX034899 afgesloten bij Amlin Europe via Vanbreda Risk & Benefits, Koning Albert II-laan te 1210 Brussel die hen dekking verleent voor € 2.500.000,00 per schadegeval, onder voorbehoud, verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in deze polis.

Door het overmaken van uw dossier aan MM Justice Advocaten aanvaardt U dat hun aansprakelijkheid beperkt is tot de bedragen die verzekerd worden door hun verzekeraar.

 

Deontologie

Deontologische regels die van toepassing zijn op onze advocaten kan u terugvinden op de website www.advocaat.be. Bij problemen kan u contact opnemen met de balie van Gent (www.baliegent.be) of de Orde van Vlaamse Balies (www.advocaat.be). Er is, in de schoot van de Orde van Vlaamse Balies, ook een ombudsdienst beschikbaar. Ligeca is de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur. De Ombudsdienst probeert problemen tussen advocaten en hun cliënten op te lossen. Meer info kan u treffen op de volgende website: www.oca.ligeca.be

MM JUSTICE ADVOCATEN

Koning Albertlaan 196 9000 Gent

 

GRAAG MEER WETEN?

Neem contact op met ons
contact@advocatenkantoor-mmjustice.be
+32 9 245 16 09

Consultaties worden steeds op afspraak gehouden.