Als u in het verleden veroordeeld bent geweest door de politierechtbank, de correctionele rechtbank of door het Hof van Assisen, dan zal deze veroordeling op uw strafregister verschijnen. Zo kan deze verschijning vervelende gevolgen hebben wanneer bv u opzoek bent naar een nieuwe job en uw potentiële werkgever uw uittreksel uit het strafregister (het vroegere attest van goed gedrag en zeden) opvraagt of als u opnieuw voor de rechtbank dient te verschijnen.

Een uittreksel het strafregister kan u bekomen bij de gemeente van uw woonplaats.

 

Wat is uitwissing?

Veroordelingen tot een politiestraf  (dit wil zeggen gevangenisstraf van 1 dag tot 7 dagen en/of een geldboete van 1 tot 25 euro, of een werkstraf van 20 tot 45 uren) worden automatisch uitgewist – behalve in uitzonderlijke gevallen – na een termijn van drie jaar te rekenen van de dag van de definitieve rechterlijke beslissing waarbij zij zijn uitgesproken. De uitwissing verhindert evenwel niet de invordering van de door die definitieve rechterlijke beslissing opgelegde geldboete. De grondslag is terug te vinden n artikel 619  en volgende van het Wetboek van Strafvordering.

Uitwissing van veroordelingen heeft de gevolgen van eerherstel.

 

Wat is eerherstel?

Iedere persoon die veroordeeld werd tot straffen die niet kunnen worden uitgewist overeenkomstig artikel 619 en volgende van het Wetboek van Strafvorderingen, kan in eer en rechten hersteld worden onder de voorwaarden voorzien in de artikelen 621 en volgende van het Wetboek van Strafvordering zijnde:

 • De veroordeelde mag de afgelopen 10 jaar nog niet eerder herstel in eer en rechten hebben genoten;
 • De veroordeelde moet in principe de vrijheidsstraffen hebben ondergaan en/of de geldstraffen hebben gekweten en voldaan hebben aan de in het vonnis bepaalde verplichting tot teruggave, schadevergoeding en betaling van de kosten. Als de straf wegens verjaring niet meer kan worden uitgevoerd, mag de verjaring niet aan de veroordeelde te wijten zijn;
 • De veroordeelde moet tenslotte een proeftermijn ondergaan  gedurende dewelke de verzoeker een vaste verblijfplaats in België of in het buitenland moet hebben gehad blijk moet hebben gegeven van verbetering en van goed gedrag. Zo mag de veroordeelde tijdens de proeftijd dus niet opnieuw veroordeeld zijn. Deze proeftermijn die kan lopen van 3 tot 10 jaar naargelang de aard van de straf en de aard van de feiten waarvoor de veroordeelde een herstel in eer en rechten vraagt.

 

Kan er voor alle veroordelingen eerherstel gevraagd worden?

Voor sancties of maatregelen die geen straf uitmaken zoals bv terbeschikkingstelling, internering, verval van recht tot sturen wegens lichamelijke ongeschiktheid etc. kan geen eerherstel gevraagd worden.

 

Hoe verloopt de procedure tot bekomen van eerherstel?

De verzoeker richt zijn aanvraag tot eerherstel aan de Procureur des Konings van het arrondissement waarin hij verblijft of indien het een rechtspersoon betreft, waarin zijn maatschappelijke zetel of een exploitatiezetel gevestigd is.

Wanneer de verzoeker in het buitenland verblijft of indien het een rechtspersoon betreft die zijn maatschappelijke zetel of een exploitatiezetel in het buitenland heeft, wordt de aanvraag gericht aan de Procureur des Konings van het arrondissement Brussel.

Enkel de veroordeelde zelf of diens raadsman kan een verzoek om eerherstel richten aan de Procureur des Konings. Zo kan een erfgenaam geen eerherstel vragen voor de veroordeelde.

Een eenvoudige brief volstaat, maar het verzoek moet wel gemotiveerd zijn en moet minstens  volgende gegevens bevatten:

 • De veroordelingen waarop de aanvraag betrekking heeft;
 • De plaatsen waar de veroordeelde gedurende de proeftijd verbleven heeft of zijn maatschappelijke zetel of een exploitatiezetel heeft gehad.

Het is uitermate van belang dat het dossier volledig is. Hiervoor bezorgt U best de volgende stukken:

 • Een eensluidend verklaard afschrift van alle veroordelingen die op uw strafregister vermeld zijn;
 • Een attest per veroordeling waaruit blijkt dat geen hoger beroep werd ingesteld tegen elk van deze veroordelingen (dit betekent dat de uitspraak definitief is);
 • Een attest per veroordeling waaruit blijkt dat geen vonnissen of arresten in afhandeling burgerlijke belangen tussenkwamen in dezelfde aangelegenheid;
 • Een schriftelijk bewijs van de betalingen van alle geldboeten, gerechtskosten en verbeurdverklaarde bedragen;
 • Een schriftelijk bewijs van de vergoeding van de slachtoffers;
 • Eventuele andere geleverde inspanningen.

De Procureur des Konings maakt het verzoek over aan de Procureur-Generaal die de aanvraag voorlegt aan de Kamer van Inbeschuldigingstelling die over de aanvraag oordeelt.

 

Wat is het voordeel van eerherstel?

Als het verzoek wordt toegekend, kan de veroordeelde starten met een nieuwe lei en opnieuw beschikken over een blanco strafregister. Deze veroordelingen kunnen dan niet meer als basis kunnen dienen voor herhaling ingeval van nieuwe veroordelingen. Ook de ontzetting uit bepaalde rechten worden door herstel in eer en rechten ongedaan gemaakt.

 

Wat als eerstelstel niet wordt toegekend?

Als de Kamer van Inbeschuldigingstelling echter de aanvraag tot eerherstel afwijst, dan zal zij de redenen hiervan moeten meedelen. Na een afwijzing mag een nieuwe aanvraag pas worden ingediend na verloop van 2 jaar vanaf het arrest van afwijzing.

 

MM Justice Advocaten helpen u graag verder bij het indienen van een verzoek tot bekomen van eerherstel.

Laatst geüpdatet 01.04.2022

Contacteer ons