De rechtsbijstandsverzekering staat in voor de vergoeding van bepaalde kosten die voortvloeien uit een geschil. Zo worden ook de kosten en de erelonen van een advocaat door deze verzekering ten laste genomen. Zij die een dergelijke verzekering afgesloten hebben, beschermen zich tegen de gevolgen van onverwachte juridische problemen.

 

WAT IS EEN OBJECTIVITEITSCLAUSULE?

Dit is een verplichte bepaling die in elke rechtsbijstandsverzekering opgenomen wordt en die bepaalt wat er te gebeuren staat als de rechtsbijstandsverzekeraar met de verzekerde van mening verschilt over de te volgen gedragslijn. Dankzij deze clausule heeft de verzekerde – bij een meningsverschil met de rechtsbijstandsverzekeraar – het recht om een advocaat naar keuze te raadplegen en van deze advocaat een omstandig gemotiveerd advies te vragen.

De grondslag van deze clausule is terug te vinden in artikel 157 van de Wet van 04.04.2017 betreffende de verzekeringen en luidt als volgt:

De verzekerde, bij verschil van mening met zijn verzekeraar over de gedragslijn die zal worden gevolgd voor de regeling van het schadegeval en na kennisgeving door de verzekeraar van diens standpunt of van diens weigering om de stelling van de verzekerde te volgen, heeft het recht een advocaat van zijn keuze te raadplegen onverminderd de mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen.

 Zo de advocaat het standpunt van de verzekeraar bevestigt wordt aan de verzekerde de helft terugbetaald van de kosten en honoraria van deze raadpleging.

 Indien tegen het advies van deze advocaat de verzekerde op zijn kosten een procedure begint en een beter resultaat bekomt dan hetgeen hij zou hebben bekomen indien hij het standpunt van de verzekeraar zou hebben gevolgd, is de verzekeraar die de stelling van de verzekerde niet heeft willen volgen gehouden zijn dekking te verlenen en de kosten van de raadpleging terug te betalen die ten laste van de verzekerde zouden zijn gebleven.

 Indien de geraadpleegde advocaat de stelling van de verzekerde bevestigt, is de verzekeraar, ongeacht de afloop van de procedure, ertoe gehouden zijn dekking te verlenen met inbegrip van de kosten en de honoraria van de raadpleging.”

 

HOE WORDT DE OBJECTIVITEITSCLAUSULE TOEGEPAST?

De rechtsbijstandsverzekeraars dienen hun verzekerde in te lichten over de draagwijdte van de objectiviteitsclausule. Er is echter geen specifieke sanctie voorzien voor de niet-naleving ervan.

Zodra er een meningsverschil ontstaan is, kan de verzekerde beroep doen op een advocaat naar keuze die het dossier zal analyseren. Deze advocaat kan het standpunt van de rechtsbijstandsverzekeraar of het standpunt van de verzekerde bevestigen.

Indien het standpunt van de verzekeraar bevestigd wordt, zal de rechtsbijstandsverzekeraar de helft van de kosten en erelonen van deze advocaat naar keuze ten laste nemen en stopt de verdere tussenkomst vanwege de rechtsbijstandsverzekeraar. Stel dat de verzekerde alsnog doorgaat met het procederen en gunstige resultaten boekt, dan moet de rechtsbijstandsverzekeraar de kosten en erelonen van de geraadpleegde advocaat volledig ten laste nemen.

Indien het standpunt van de verzekerde bevestigd wordt, zal de rechtsbijstandsverzekeraar de volledige kosten en erelonen van deze advocaat ten laste nemen, ook al verliest men de zaak in rechte.

Voormelde uiteenzetting is geenszins een volledig overzicht. Het betreft een korte beperkte uiteenzetting. Het gebruik van dit materiaal geldt onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis, noch verzaking. MM Justice Advocaten kunnen niet aansprakelijk gesteld worden op grond van deze informatie.

Laatst geüpdatet op 30/08/2023

 

Contacteer ons