Wat houdt het rijverbod wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid nu juist in?

Indien de politierechter meent dat u een ernstig alcohol- of drugsproblematiek heeft, kan hij op basis van Artikel 42 van de Wegverkeerswet een verval van het recht tot sturen of rijverbod uitspreken wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid. Dit betekent dat de rechter u lichamelijk of geestelijk ongeschikt acht om een motorvoertuig te besturen.

Dit is een beveiligingsmaatregel dat de politierechter oplegt en dus geen straf. De bedoeling is dat de maatschappij beschermd wordt tegen de nadelige gevolgen van een problematisch drugs- en/of alcoholgebruik.

 

Hoe zal mijn ongeschiktheid in concreto beoordeeld worden?

Het is immers zo dat bestuurders aan een aantal minimumnormen en attesten inzake de lichamelijke en geestelijke geschiktheid voor het besturen van een motorvoertuig moeten voldoen. Deze normen en attesten zijn opgenomen in Bijlage 6 van het Koninklijk Besluit betreffende het rijbewijs van 23.03.1998.  Deze bijlage beschrijft de functionele stoornissen en  aandoeningen die de uitsluiting tot gevolg hebben en de geneeskundige normen waaraan de kandidaat voor een rijbewijs of een voorlopig rijbewijs en de houder van een rijbewijs moeten voldoen.

De politierechter die twijfels heeft over uw lichamelijke en geestelijke geschiktheid kan een gerechtsdeskundige aanstellen om de geschiktheid nader te onderzoeken. In principe is hij hiertoe niet verplicht en kan zelf oordelen over uw lichamelijke of geestelijke geschiktheid zonder een gerechtsdeskundige aan te stellen. Zo zal de politierechter sneller geneigd zijn om een ongeschiktheid uit te spreken indien u in het verleden tal van veroordelingen wegens alcohol en/of drugs heeft opgelopen. De rechter kan hieruit zijn conclusies trekken en ervan uitgaan dat u een alcohol- en/of drugsverslaving heeft.

Indien de politierechter toch tot de aanstelling van een gerechtsdeskundige overgaat, zal deze gerechtsdeskundige conform zijn opdracht een reeks testen uitvoeren. Deze testen kunnen de vorm aannemen van  een bloed-, urine- of haaranalyse. De resultaten van deze testen kunnen erop wijzen dat u chronisch gebruik of zelfs misbruik maakt van alcohol en/of drugs. De gerechtsdeskundige zal dan een verslag opmaken waarin hij u al dan niet geschikt acht en zal dit verslag overmaken aan de rechtbank.  Dit verslag zal dienen als advies naar de rechtbank toe waarop hij zijn beslissing zal nemen.

 

Wanneer gaat mijn rijverbod wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid in?

Het verval van recht tot sturen wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid zal ingaan bij de uitspraak van de beslissing. Dit betekent dat indien u aanwezig bent of vertegenwoordigd bent door een advocaat op de zitting uw rijverbod meteen ingaat vanaf de uitspraak. Indien u niet aanwezig was op de zitting en ook niet vertegenwoordigd werd door een advocaat, dan zal deze ingaan bij de betekening van de beslissing door een gerechtsdeurwaarder. De veroordeelde beschikt over een termijn van 4 werkdagen vanaf het vonnis op tegenspraak of vanaf de betekening van het verstekvonnis om zijn rijbewijs af te geven ter griffie van de rechtbank die het verval tot sturen heeft uitgesproken.

 

Hoe lang wordt mijn rijbewijs ingetrokken?

De uitgesproken beveiligingsmaatregel zal van kracht blijven zelfs wanneer u verzet of hoger beroep zou aantekenen. De rechter dient dus de duur van het verval niet te bepalen en deze zal afhankelijk zijn van het bewijs dat u niet meer ongeschikt bent om een motorvoertuig te besturen.

 

Hoe kan ik mijn rijbewijs terugkrijgen?

Het is jammer genoeg niet zo eenvoudig om uw rijbewijs zo snel mogelijk terug te krijgen. Immers diegene die lichamelijk of geestelijk ongeschiktheid bevonden werd, zal slechts na minstens 6 maanden vanaf datum van de uitspraak van het vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, een herziening kunnen vragen. Deze aanvraag zal via een verzoekschrift conform Artikel 44 Wegverkeerswet moeten worden ingediend.

Louter het indienen van een verzoekschrift is echter onvoldoende. Het verzoek dient gestaafd te worden met medische bewijsstukken waaruit een volledige onthouding van alcohol en/of drugs gedurende de laatste 6 maanden moet blijken, bij voorkeur door een verslag van dezelfde deskundige die reeds eerder door de rechtbank werd aangesteld.

Na het indienen van het verzoekschrift, dat gericht wordt aan het Openbaar Ministerie, zal deze laatste de zaak terug voor de bevoegde rechter brengen. De rechter kan dan de opgelegde beveiligingsmaatregel opheffen, een nieuw onderzoek door de gerechtsdeskundige bevelen of het verzoek afwijzen. Tegen deze uitspraak staat geen hoger beroep open.

Indien het verzoek afgewezen wordt, dan kan u pas een nieuw verzoek indienen na afloop van een termijn van 6 maanden te rekenen vanaf datum van de afwijzing.

 

MM Justice Advocaten staan u graag bij met de opmaak van het verzoekschrift tot herziening van de ongeschiktheid tot sturen.

Laatst geüpdatet 01.04.2022

Contacteer ons