De feiten worden geanalyseerd en de bewijsstukken worden opgevraagd.

Een onderzoek naar fout, schade en causaal verband wordt gevoerd.  Een persoon is pas aansprakelijk als de fout aan hem kan toegerekend worden.  Tevens wordt nagegaan of er geen objectieve vormen van aansprakelijkheid voor handen zijn.

Rechtspraak, wetgeving en rechtsleer worden nagegaan.

De omvang van de schade wordt bepaald, desgevallend in samenspraak met een deskundige of geneesheer.

De aansprakelijke wordt aangemaand met het oog op een minnelijke regeling.

Indien geen minnelijke regeling mogelijk is in burgerlijke zaken of geseponeerde strafzaken wordt overgegaan tot dagvaarding voor de burgerlijke rechter of indien mogelijk wordt de zaak voor de burgerlijke rechtbank aanhangig gemaakt door vrijwillige verschijning.    Gaat het evenwel om een strafbaar feit waarvoor het Openbaar Ministerie de aansprakelijke gedagvaard heeft dan heeft het slachtoffer de mogelijkheid om zich burgerlijke partij te stellen voor de strafrechter.   Ook rechtstreekse dagvaarding voor de strafrechter is mogelijk.

In de procedure wordt eerst de aansprakelijkheid van tegenpartij aangetoond en vervolgens de omvang van de schade, hetzij via een nota burgerlijke partijstelling hetzij via besluiten.     Indien nodig wordt de aanstelling van een gerechtsdeskundige gevraagd om de schade te bepalen, welke vervolgens door MM JUSTICE wordt begroot en gevorderd van de aansprakelijke, zowel voor letselschade als materiële schade.

Letselschade vraagt bijzondere aandacht.  Zowel de tijdelijke en blijvende persoonlijke, huishoudelijke en economische schade (loonverlies) worden begroot, maar desgevallend ook de verhoogde inspanningen, de geneeskundige kosten, de kosten voor hulpmiddelen, de esthetische schade, de genoegenschade, de pensioenschade, de seksuele schade, het verlies van schooljaar, de schade door overlijden, etc….  Dit alles gebeurt volgens de meest recente indicatieve tabel en tabellen Schryvers www.tafelsschryvers.be

Waar nodig wordt overgegaan tot kapitalisatie.   Dit alles gebeurt in onderling overleg met het slachtoffer.

Elk vonnis wordt geanalyseerd om na te gaan of hoger beroep al dan niet aangewezen is, waarvoor dan desgevallend verder het nodige wordt gedaan.

Slachtoffers van opzettelijke gewelddaden of erfgerechtigden tot en met de tweede graad  die in duurzaam gezinsverband leefden met de overledene kunnen om financiële hulp van het Fonds voor Slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verzoeken ingeval de dader onbekend is of onvermogend en dit onder de voorwaarden van de Wet van 1 augustus 1985.

In de meerderheid van de gevallen kan beroep gedaan worden op de BA polis motorvoertuigen of familiale verzekering om rechtsbijstand te genieten, zodat U kosteloos op MM JUSTICE advocaten beroep zal kunnen doen binnen de grenzen van de dekking.  Neem vrijblijvend contact op zodat we kunnen nagaan of dit ook voor U het geval is.

Contacteer ons