Verkeersinbreuken zijn o.m.  snelheidsovertreding,  negeren van voorrang, niet aankondigen manoeuvre,  niet respecteren van de regels bij het kruisen,  fouten bij het inhalen,  fouten bij richtingsverandering,  stilstaan en parkeerverbod, openen van portieren,  niet respecteren van de regels t.a.v. voetgangers, fietsers, prioritaire voertuigen, vluchtmisdrijf, alcoholintoxicatie, dronken sturen, drugs in het verkeer, niet verzekerde voertuig, niet beschikken over een geldig keuringsbewijs, niet navolgen van de regels opgelegd bij een voorlopig rijbewijs, etc….

Voor al deze overtredingen kan u gedagvaard worden voor de Politierechtbank van de plaats waar de feiten begaan werden.

Het is ook mogelijk dat uw overtredingen een ongeval veroorzaakt hebben en schade hebben berokkend aan derden.     Dan kan deze derde (burgerlijke partij of slachtoffer genaamd) ter zitting van de Politierechtbank schadeloosstelling van u, of uw BA verzekeraar, vorderen.

Wat kan u verwachten?

Het strafdossier wordt ingezien, grondig geanalyseerd en de inhoud wordt u meegedeeld.

De te verwachte gevangenisstraf en/of geldboete, rijverbod en eventuele andere maatregelen worden u eveneens meegedeeld.  Ook op de website van www.wegcode.be kan u alvast zelf nazien welke geldboetes, gevangenisstraffen, rijverbod en proeven er opgelegd kunnen worden volgens de Wegverkeerswet van 16 maart 1968 en andere wetgeving.   De artikelen waarvoor u vervolgd wordt zijn op uw  dagvaarding terug te vinden.  Weet dat voor sommige inbreuken de rechter verplicht is rijverbod, alcoholslot en/of proeven op te leggen.   In geval van herhaling zijn strengere straffen voorzien.

Er wordt gezocht naar mogelijkheden om de strafmaat en het rijverbod te beperken en dit in functie van uw strafrechtelijk verleden,  uw beroep, gezondheidstoestand of eventuele financiële moeilijkheden.

Naargelang de concrete omstandigheden kan aan de Politierechter uitstel of eventueel opschorting gevraagd worden.  Opschorting wordt zeer zelden uitgesproken en komt erop neer dat de Politierechter u schuldig acht maar u geen straf oplegt.  Uitstel betekent dat u een deel of de volledige geldboete of rijverbod niet dient te betalen of uit te voeren, en dit deel komt definitief komt te vervallen, als u binnen de door de Politierechter opgelegde periode geen nieuwe strafbare feiten pleegt die een veroordeling tot gevolg hebben.

Het is ook mogelijk om een straf onder elektronisch toezicht, een werkstaf of autonome probatiestraf te vragen.

Veelal gaan Politierechters niet in op dergelijke verzoeken gezien het een zware druk legt op onze maatschappij.  Niettemin kan de vraag steeds worden gesteld aan de Politierechtbank en valt het niet a priori uit te sluiten dat  de rechtbank hier toch op ingaat.   Een goede motivering van het verzoek tot deze alternatieve vormen van bestraffing zal dus essentieel zijn.

Wat het rijverbod betreft wordt nagegaan of er voor uw feiten een weekend rijverbod  kan gevraagd worden, dan wel of er kan gevraagd worden dat een bepaalde categorie van rijbewijzen kan uitgesloten worden van het rijverbod.   Als u bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeur bent en u beging een overtreding met een personenwagen, dan kan er in sommige gevallen gevraagd worden om uw rijbewijs nodig voor uw vrachtwagen uit te sluiten van het rijverbod.  Een rijverbod kan uitgesproken worden voor minimaal 8 dagen tot maximum 5 jaar of in sommige gevallen voorgoed. Er bestaan 2 types van rijverbod: een rijverbod dat wordt uitgesproken door de rechter als straf of een rijverbod dat wordt uitgesproken wanneer een persoon lichamelijk of psychisch ongeschikt wordt bevonden om een voertuig te besturen. Een persoon die wegens lichamelijke of psychische ongeschiktheid van het recht tot sturen vervallen is verklaard, kan na 6 maanden om opheffing van het rijverbod verzoeken indien aan zijn ongeschiktheid een einde is gekomen.

Naast het opleggen van een rijverbod kunnen ook proeven worden opgelegd, zijnde theoretisch examen, praktisch examen, medisch onderzoek en psychologisch onderzoek.   Voor sommige inbreuken zijn deze proeven verplicht.  Zolang u niet geslaagd bent in deze proeven zal uw rijverbod ingetrokken blijven.  In sommige gevallen zal de rechtbank twijfelen over uw rijgeschiktheid en kan hij een gerechtsdeskundige-geneesheer aanstellen om na te gaan of uw lichamelijk of psychisch wel rijgeschikt bent. Ingeval u rij-ongeschikt wordt bevonden zal de rechter uw rijbewijs voor onbepaalde duur intrekken. Ook in die expertise kunnen we u bijstaan.

Indien een burgerlijke partij schadeloosstelling ter zitting vordert, wordt uw BA verzekeraar gecontacteerd opdat zij zich tegen deze vordering zou kunnen verweren.   Immers ingeval u verzekerd bent, zal uw BA verzekeraar motorvoertuigen gehouden zijn het slachtoffer van het verkeersongeval, dat u met uw verzekerd voertuig veroorzaakt heeft, schadeloos te stellen.   Bent u niet verzekerd,  dan zal ook hierop voor u verweer gevoerd worden om deze vordering te trachten af te wijzen of te verminderen, voor zover daartoe gronden voorhanden zijn.    Desgevallend wordt door de rechtbank een gerechtsdeskundige aangesteld om de schade te begroten.   U wordt begeleid in deze expertise en uw belangen worden er verdedigd.

Ter zitting wordt u verdedigd zoals met u op voorhand besproken waarbij dus getracht wordt een zo mild mogelijk vonnis te bekomen.  Meestal is uw aanwezigheid ter zitting niet vereist en kan u zich laten vertegenwoordigen door uw advocaat.

Na de zitting ontvangt u schriftelijk uitleg over het verloop van de zitting en advies omtrent berusting, dan wel het aantekenen van hoger beroep.

Zodra het vonnis definitief is krijgt u uitleg omtrent de uitvoering van het vonnis en een kopie van het vonnis.

Indien toch hoger beroep aangetekend wordt, wordt u verder verdedigd  en dit opnieuw in overleg met u.   In hoger beroep wordt de zaak behandeld voor een college van 3 rechters.    Dit is de laatste aanleg in feite.  Daarna zal enkel nog cassatieberoep mogelijk zijn voor inbreuken op de wet.

In de meerderheid van de gevallen kan beroep gedaan worden op de BA polis motorvoertuigen of familiale verzekering om rechtsbijstand te genieten, zodat u kosteloos op MM JUSTICE  advocaten beroep zal kunnen doen binnen de grenzen van de dekking.  Neem vrijblijvend contact op zodat we kunnen nagaan of dit ook voor u het geval is.

Contacteer ons